Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1807/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2018

–––––––––––

 

  1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường;

- Quy định về việc học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường;

- Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 của Trường;

 

  1. Đối tượng

- Kế hoạch này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE chưa có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của Trường;

- Kế hoạch này áp dụng với sinh viên chính quy của Trường từ khóa 54 hoặc tương đương (tuyển sinh năm 2012) đến khóa 58 (tuyển sinh năm 2016);

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy; sinh viên chương trình TT,CLC&POHE;

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh (chuyên ngành) áp dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh;

- Chuẩn đầu ra tiếng Trung/tiếng Pháp áp dụng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (ngoại ngữ 2) và áp dụng đối với sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh tiếng Pháp.

 

  1. Mục đích

- Tổ chức kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ chung dành cho sinh viên toàn Trường theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và theo đúng các quy định hiện hành của Trường;

- Kịp thời công nhận danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Trường.

 

  1. Các đợt kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ

- Đợt 1: Tổ chức vào ngày chủ nhật 18/2/2018 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3/2018

- Đợt 2: Tổ chức vào ngày chủ nhật 20/5/2018 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6/2018

- Đợt 3: Tổ chức vào ngày chủ nhật 16/9/2018 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 10/2018

- Đợt 4: Tổ chức vào ngày chủ nhật 03/12/2017 dành cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 12/2017 và đợt tháng 3/2018


  1. Quy trình tổ chức thực hiện

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ngoại ngữ

P.QLĐT TTĐTTT,CLC&POHE

và các Khoa/Viện

Trước 06 tuần

2

Tiếp nhận nhu cầu đăng ký của sinh viên

P.QLĐT TTĐTTT,CLC&POHE

Trước 04 tuần

3

Tổ chức thu lệ phí

Phòng TC-KT

Trước 03 tuần

 

 

 

4

Thành lập Hội đồng kiểm ra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2018, gồm các ban:

- Ban chỉ đạo

- Ban thư ký

- Ban ra đề thi

- Ban in sao đề thi

- Ban làm phách và bàn giao bài thi

- Ban coi thi (theo từng đợt)

- Ban chấm thi (theo từng đợt)

 

 

 

Phòng TCCB

 

 

 

Trước 03 tuần

 

5

Họp Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ để phân công và triển khai công việc

Các thành viên Hội đồng và các ban giúp việc cho Hội đồng

Trước 03 tuần

6

Triển khai công việc theo phân công

Các Ban của Hội đồng

 

 

7

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra và trả giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên

Ban thư ký và các Khoa/Viện; Trung tâm

Trước ngày xét tốt nghiệp tối thiểu 2 tuần

 

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Khoa/Viện, Trung tâm thông báo cho sinh viên được biết để chủ động trong việc học tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng(để báo cáo);

- Các Khoa/Viện, Trung tâm (để thông báo cho SV);

- Các đơn vị (để phối hợp thực hiện);

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 


Số lượt đọc: 1525 - Cập nhật lần cuối: 04/12/2017 15:19
BÀI ĐÃ ĐĂNG