Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 05/KH - ĐHKTQD

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  02 tháng 01 năm 2018
   

KẾ HOẠCH

Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2018

 

Căn cứ vào Quyết định số 327/QĐ – ĐHKTQD ngày 04/05/2012 về tổ chức học lại cho sinh viên học tập để lấy bằng tốt nghiệp ��ại học chính tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân”;

Căn cứ đề nghị của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về việc tổ chức học lại hình thức lớp riêng cho sinh viên CTTT, CLC và POHE đợt 1 năm 2018. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2018 với các nội dung:

 1. Mục đích

Để hỗ trợ sinh viên học tập và tốt nghiệp đúng tiến độ.

 1. Đối tượng học

Tất cả các sinh viên khóa  54, 55 và 56 Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE không áp dụng đối với những học phần sinh viên học lần đầu, học cải thiện điểm.

 1. 3. Thời gian, địa điểm học

Thời gian tổ chức từ 15/01/2018 - 15/05/2018 (bao gồm cả thời gian học, thi và trả điểm về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE).

Trung tâm sẽ phối hợp với Khoa/Bộ môn chuyên ngành bố trí địa điểm, lịch học, lịch thi và thông báo trên website của Trung tâm cho sinh viên biết.

 1. 4. Học phí

Sinh viên phải nộp học phí trước khi đăng ký học. Mức học phí học lại lớp riêng và chế độ thanh toán được thực hiện theo quy định của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

 1. 5. Các học phần mở dự kiến mở lớp riêng

Sinh viên khóa  54, 55 và 56 có thể đăng ký tất cả các học phần chưa đạt để hoàn thành chương trình học tập của khóa học.

Tất cả các học phần do thay đổi CTĐT nên đã không giảng dạy từ khóa 57.

Các học phần đặc thù như  Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

 1. Tổ chức thực hiện
 2. 1. Đối với sinh viên

Sinh viên làm đơn đăng ký học (theo mẫu đính kèm) và nộp đơn cho GVCN trong thời gian từ 15/01/2018- 26/01/2018 (trong giờ hành chính, nghỉ thứ 7& Chủ nhật). Ngày 30,31/01/2017, sinh viên qua gặp GVCN để lấy lại đơn và nộp học phí học lại tại Phòng Tài chính- kế toán, nhà 7 sau đó mang biên lai qua gặp GVCN để nộp lại (chỉ những sinh viên đã nộp học phí và nộp lại biên lai cho GVCN mới được xếp lớp).

Sinh viên vào website của Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE, bảng tin của Trung tâm hoặc liên hệ với GVCN để biết danh sách lớp, lịch học, lịch thi từ ngày 05/02/2018.

 1. 2. Đối với giảng viên

Giảng viên giảng dạy, chấm bài kiểm tra, bài thi theo theo thời gian quy định.

 1. 3. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức và thực hiện kế hoạch.

Các CVHT/GVCN các chương trình theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và xác nhận đơn xin học lại của sinh viên, sắp xếp đơn theo các lớp chuyên ngành.

 1. 4. Phòng Tài chính – Kế toán

Phối hợp với Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE thu học phí của sinh viên và thanh toán cho các cá nhân, đơn vị theo quy định.

            Để tổ chức tốt công tác học lại, đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Mọi phản ánh xin gửi về Nhà trường qua chuyên viên Đặng Thị Thu Hằng (P104-Nhà 14, điện thoạ (024)3.6280.280, máy lẻ 6008 hoặc 0985611959).          

 

Nơi nhận:

 • BGH (để B/c);
 • Các Khoa, Viện, Bộ môn (để phối hợp);
 • TC-KT (để phối hợp);
 • Lưu TH, TTĐTTT,CLC &POHE.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1753 - Cập nhật lần cuối: 16/01/2018 10:31
BÀI ĐÃ ĐĂNG