Trang chủ » Thông báo
Thông báo
V/v TB TKB học kỳ 2 năm học 2017-2018 CTTT, CLC & POHE K56 đến K59 (cập nhật)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

__________________________

Số: 1901 /ĐHKTQD-TTĐTTT

V/v thông báo TKB học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp CTTT, CLC & POHE K56-K59

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội , ngày 18  tháng 12 năm 2017

 

 

Kính gửi : Các Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đăng ký

                   tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chương trình

                   Chất lượng cao và Chương trình POHE

                                                  

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 56, 57, 58 và 59 Học kỳ 2 năm học 2017-2018, Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2017-2018 của các lớp. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu trong bản gửi kèm).

Đề nghị các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình) 01 tuần trước kỳ học (theo mẫu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Trung tâm đào tạo Tiên tiến,  Chất lượng cao và POHE trước ngày 27/12/2017 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan Phòng 105, Nhà 14, Điện thoại 0989138779, NB: 6005, Email: loandc_neu@yahoo.com).

 

 

 

Nơi nhận :

 - Ban GH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như trên;

- Lưu phòng TH, TTĐTTTT,CLC & POHE

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

 

 


THÔNG BÁO

VỀ TỔNG HỢP MINH CHỨNG CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH

THEO TIÊU CHUẨN CỦA TỔ CHỨC ACBSP HOA KỲ

(Trích công văn số 179/ĐHKTQD-TT, CLC&POHE ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Để thực hiện Kế hoạch kiểm định các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, kính đề nghị các giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE tổng hợp các tài liệu sau nộp cho Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE theo lịch như sau:

  1. Đề cương chi tiết học phần giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 bản cứng có xác nhận của giảng viên và Trưởng Bộ môn. Đề cương bản cứng gửi trong tuần đầu của học kỳ.
  2. Danh sách điểm danh các lớp học phần đang giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 bản cứng (bản photo), có chữ ký xác nhận của giảng viên. Danh sách điểm danh nộp vào tuần thứ 12-14 của học kỳ. Trong đó ghi rõ tên sinh viên không được thi kết thúc học phần
  3. Bài tập lớn (assignment), bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ của sinh viên các lớp đang giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 bản cứng (bản photo), có chữ ký xác nhận của giảng viên. Số lượng minh chứng tính tương đương 10% sĩ số của lớp học phần. Bài tập lớn nộp vào tuần thứ 12-14 của học kỳ.
  4. Nhận xét lớp học của giảng viên. Bản nhận xét lớp học trong hoc kỳ 2 năm học 2017-2018 bản cứng nộp vào tuần thứ 12-14 của học kỳ.

 

===========

Kế hoạch TKB

Thời khóa biểu

 


Số lượt đọc: 1297 - Cập nhật lần cuối: 06/02/2018 08:01
BÀI ĐÃ ĐĂNG