Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THỜI GIAN BIỂU KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT T3/2018 (dành cho sinh viên CQ, LTCQ; CLC&POHE)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­ỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 

Hà Nội, ngày   tháng 03  năm 2018

THỜI GIAN BIỂU

KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT T3/2018

(dành cho sinh viên CQ, LTCQ; CLC&POHE)

 

             

Thời gian biểu

Nội dung

Ghi chú

7g30

- Cán bộ tham gia coi thi tập trung tại giảng đường B102

- Nhận túi đề thi (kỹ năng nghe-hiểu), đài, ổ cắm, đĩa.

- Nhận túi đề thi (đọc-viết) và túi giấy thi

 

7g45 - 8g00

- Gọi sinh viên vào phòng kiểm tra (theo danh sách)

- Kiểm tra thẻ sinh viên/CMTND

 

8g00 - 8g30

- Sinh viên làm bài kỹ năng nghe - hiểu

- Thời gian làm bài: 30 phút

- Làm bài trực tiếp vào đề thi

 

8g30-8g35

- Thu bài kỹ năng nghe - hiểu

- Phát đề (kỹ năng đọc - viết) cho sinh viên

- Phát giấy thi cho sinh viên

 

8g35 - 10g05

- Sinh viên làm bài kỹ năng đọc - viết

- Thời gian làm bài: 90 phút

- Làm bài vào giấy thi

 

10g05

- Thu bài kỹ năng đọc - viết

- Giáo viên nộp bài tại phòng Hội đồng (phòng B102)

 

13g00

Giảng viên tham gia phỏng vấn có mặt tại phòng B102

 

13g30-18g00

Kiểm tra kỹ năng nói của sinh viên (phỏng vấn): 8-10 phút/sinh viên

 

LƯU Ý:

- Trước khi kiểm tra kỹ năng nói 15 phút sinh viên phải có mặt tại B101 (phòng chờ) để làm thủ tục bắt thăm vào phòng kiểm tra;

- Sinh viên sau khi bắt thăm phòng kiểm tra sẽ được phát 01 tích kê có chữ ký của cán bộ phụ trách và số phòng thi;

- Sinh viên mang tích kê đến phòng kiểm tra đưa cho giáo viên và xuất trình thẻ sinh viên/chứng minh thư để giáo viên kiểm tra trước khi phỏng vấn;

- Sinh viên không đến đúng giờ theo quy định sẽ không được kiểm tra kỹ năng nói (phải nhận điểm không). Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng kiểm tra sẽ xem xét và quyết định.

           

 

TRƯỞNG TIỂU BAN COI THI

 

   

PGS.TS Bùi Đức Triệu   

 


 

BỐ TRÍ PHÒNG KIỂM TRA KỸ NĂNG NÓI (PHỎNG VẤN)

 

- Phòng tập trung sinh viên: B101 (phòng chờ)

- Bố trí phòng phỏng vấn:

 

TT

Phòng PV

Giảng đường

Giảng viên (bắt thăm)

1

01

B102

 

2

02

B103

 

3

03

B104

 

4

04

B105

 

5

05

B202

 

6

06

B203

 

7

07

B204

 

8

08

B205

 

9

09

B302

 

10

10

B303

 

11

11

B304

 

12

12

B305

 

13

13

B303

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh & CT Tiên tiến

14

14

B301

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh & CT Tiên tiến

============ 

Thời gian thi

Phân bố phòng thi (cập nhật 27/2)

 

 


Số lượt đọc: 1675 - Cập nhật lần cuối: 26/02/2018 17:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG