Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 02 năm học 2017-2018 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

                      

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 02 năm học 2017-2018 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

 

Căn cứ thông báo số: 765/TB- ĐH KTQD ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo kế hoạch nộp học phí học kỳ 02 năm 2017 - 2018 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

1.Thời gian nộp học phí:

-  Từ 8h00 ngày 13/03/2018  đến 16h00 ngày 27/03/2018.

2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

2.1. Phương thức nộp tiền mặt: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.

2.2. Phương thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11131216_Ngân hàng CLC  khóa 56_ Phạm Thanh Hằng).

 

3. Mức thu học phí:

STT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK2 năm học 2017 -2018

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

   

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 56,57,58,59.

5.280.000

26.400.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 56,57.

4.400.000

22.000.000

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 58,59.

5.280.000

26.400.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 56,57,58,59.

3.450.000

17.250.000

3

Chương trình POHE khóa 56,57,58,59

3.550.000

17.750.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 56,57,58,59

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

TS.Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 6187 - Cập nhật lần cuối: 12/03/2018 14:56
BÀI ĐÃ ĐĂNG