Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH TẠI MIỀN TRUNG

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 55 /TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH TẠI MIỀN TRUNG

 

Theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHKTQD ngày 19 tháng 04 năm 2018 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K59 đi thực tế môn học “Nhập môn Quản trị Lữ hành” tại Thanh Hóa và Ninh Bình từ ngày 20/04/2018 đến ngày 22/04/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Lữ hành K59 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 640.000 VNĐ/sinh viên.

Đề nghị 50 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K59 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K59 QTLH;
  • Lưu TTĐTTT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(đã ký)

 TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 591 - Cập nhật lần cuối: 20/04/2018 08:37
BÀI ĐÃ ĐĂNG