Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo đi thực tế môn học của sinh viên chương trình POHE tại Lào Cai và Quảng Ninh

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:59/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI LÀO CAI

 

Theo Quyết định số 380/QĐ-ĐHKTQD ngày 19 tháng 04 năm 2018 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K57 đi thực tế môn học “Quản trị kinh doanh khách sạn” tại Lào Cai từ ngày 02/05/2018 đến ngày 04/05/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Khách sạn K57 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 2.000.000 VNĐ/sinh viên.

Sinh viên Nguyễn Minh Hoàng tự chịu hoàn toàn chi phí cho chuyến đi

Đề nghị 30 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K57 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K57 QTKS;
  • Lưu TTĐTTT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

   (Đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 60/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 02 tháng 05   năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI QUẢNG NINH

 

Theo Quyết định số 381/QĐ-ĐHKTQD ngày 19 tháng 04 năm 2018 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K58 đi thực tế môn học “Quản trị tác nghiệp dịch vụ đón tiếp 1” tại Quảng Ninh từ ngày 07/05/2018 đến ngày 08/05/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Khách sạn K58 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 800.000 VNĐ/sinh viên.

Sinh viên Bùi Hương Giang tự chịu hoàn toàn chi phí cho chuyến đi

Đề nghị 28 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K58 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K58 QTKS;
  • Lưu TTĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                   

  (Đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà

 


Số lượt đọc: 644 - Cập nhật lần cuối: 03/05/2018 10:46
BÀI ĐÃ ĐĂNG