Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn đăng ký GDTC học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số: 72 /TB-TTĐTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Hướng dẫn đăng ký GDTC học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE

 

Căn cứ vào Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ và khung chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp giữa Bộ môn Giáo dục thể chất với Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE ngày 24/04/2018,

Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học các môn giáo dục thể chất theo nguyện vọng với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên khóa 59 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu.

Thời gian đăng ký: Từ 15/05/2018-19/05/2018. Kết quả và Danh sách chính thức sẽ được thông báo ngày 23/5/2018 tại mục Thông báo, website của Trung tâm. Lịch đăng ký bổ sung cho những lớp hủy do không đủ quy mô tối thiểu sẽ được thực hiện từ 25/05/2018-30/05/2018.

Quy trình đăng ký:

Bước 1: Xem lịch học dự kiến học kỳ 1.2018-2019

  • Sinh viên xem file đính kèm Thông báo để biết lịch học của lớp chuyên ngành để lựa chọn buổi học, ca học theo mong muốn
  • Sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59 lưu ý chỉ chọn buổi học, ca học không bị trùng vào lịch học của lớp chuyên ngành, lich học lớp Tiếng Anh, lịch học lớp Tiếng Anh tăng cường do chuyên gia nước ngoài giảng dạy

Bước 2: Xem lịch học các lớp Giáo dục thể chất lựa chọn

  • Sinh viên xem lịch học chuyên ngành và lịch học các lớp Giáo dục thể chất để chọn lớp phù hợp vói lịch và nguyện vọng cá nhân
  • Sinh viên lưu ý không đăng ký học lớp Giáo dục thể chất lựa chọn đối với các học phần đã học từ học kỳ trước (xem sheet Hướng dẫn chọn lớp GDTC)

Ví dụ: Lớp Tiếng Anh 3_CLC59_Lớp 18 trống sáng thứ 4 và sáng thứ 6 sẽ chọn đăng ký học GDTC sáng thứ 4 hoặc sáng thứ 6. Lựa chọn 2 của Tiếng Anh 3_CLC59_Lớp 18 chỉ có thể chọn lớp Taekwoondo sáng thứ 4 (ca 1), sáng thứ 6 (ca 2) hoặc Bóng chuyền 1 (ca 1), Tennis 1 (ca 1)

Bước 3: Đăng ký qua link đính kèm Thông báo này

  • Sinh viên vào đường link trả lời các câu hỏi về chọn lớp. Sinh viên lưu ý về Quy mô của các lớp Giáo dục thể chất là 50, riêng các lớp Tennis, Bóng đá, Bóng bàn và Cầu lông quy mô mỗi lớp là 30. Sinh viên thứ 51 phải chuyển sang đăng ký ở những lớp còn chỉ tiêu
  • Sinh viên xem Danh sách kết quả đăng ký sẽ đăng trên website của Trung tâm mục Thông báo
  • Những sinh viên không đăng ký được trong học kỳ 1.2018-2019 sẽ đăng ký vào học kỳ 2.2108-2019.

Chú ý: Trong thời gian 4 năm sinh viên tích lũy đủ đủ 4 học phần Giáo dục thể chất sẽ được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất.

Mọi thắc mắc xin liên lạc cô Hoàng Tố Loan theo số điện thoại 0989138779 và email loantt101@gmail.com

 

Nơi nhận:

- Các lớp SV

- Các GVCN/CVHT

- Website (để thông báo);

- Lưu VP TTĐTTT, CLC & POHE

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TS.Đàm Sơn Toại

 

 ====

Lịch học

Link đăng ký

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 8523 - Cập nhật lần cuối: 15/05/2018 10:46
BÀI ĐÃ ĐĂNG