Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Kết quả đăng ký GDTC học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số: 74/TB-TTĐTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Kết quả đăng ký GDTC học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE

 

Căn cứ vào Thông báo số 72 ngày 14/5/2018 về việc Hướng dẫn đăng ký GDTC học kỳ 1 năm học 2018-2019, Trung tâm gửi Kết quả đăng ký GDTC như sau:

 

STT

TÊN LỚP GDTC

SỐ SVĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1

GDTC_KARATE01_01  Thứ 2 (Ca 2)

50 SV

FULL

2

GDTC_KARATE01_02   Thứ 3 (Ca 1)

50 SV

FULL

3

GDTC_KARATE01_03 Thứ 4 (Ca 3)

50 SV

FULL

4

GDTC_KARATE01_04 Thứ 5 (Ca 4)

50 SV

FULL

5

GDTC_KARATE02_01 Thứ 6 (Ca 2)

34 SV

Còn 16 chỉ tiêu

6

GDTC_TAEKWONDO2_01 Thứ 2 (Ca 2)

7 SV

Còn 45 chỉ tiêu

7

GDTC_TAEKWONDO1_01 Thứ 3 (Ca 3)

46 SV

Còn 4 chỉ tiêu

8

GDTC_TAEKWONDO1_02 Thứ 4 (Ca 1)

49 SV

Còn 1 chỉ tiêu

9

GDTC_TAEKWONDO1_03 Thứ 5 (Ca 4)

48 SV

Còn 2 chỉ tiêu

10

GDTC_TAEKWONDO1_04 Thứ 6 (Ca 2)

44 SV

Còn 6 chỉ tiêu

11

GDTC_BC2_01 Thứ 2 (Ca 2)

19 SV

Còn 21 chỉ tiêu

12

GDTC_BC1_01 Thứ 3 (Ca 3)

46 SV

Còn 4 chỉ tiêu

13

GDTC_BC1_02 Thứ 4 (Ca 4)

48 SV

Còn 2 chỉ tiêu

14

GDTC_BC1_03 Thứ 5 (Ca 4)

50 SV

FULL

15

GDTC_BC1_04 Thứ 6 (Ca 1)

50 SV

FULL

16

GDTC_BR1_01 Thứ 2 (Ca 2)

48 SV

Còn 2 chỉ tiêu

17

GDTC_BR1_02 Thứ 3 (Ca 4)

46 SV

Còn 4 chỉ tiêu

18

GDTC_BR1_03 Thứ 4 (Ca 3)

50 SV

FULL

19

GDTC_BR1_04 Thứ 5 (Ca 1)

50 SV

FULL

20

GDTC_BR2_01 Thứ 6 (Ca 4)

10 SV

Còn 40 chỉ tiêu

21

GDTC_BB1_01 Thứ 6 (Ca 4)

30 SV

Còn 1 chỉ tiêu

22

GDTC_BD1_01 Thứ 3 (Ca 4)

10 SV

Còn 20 chỉ tiêu

23

GDTC_CL1_01 Thứ 5 (Ca 1)

30 SV

FULL

24

GDTC_TENNIS1_01 Thứ 4 (Ca 1)

27 SV

Còn 3 chỉ tiêu

Danh sách được thực hiện trên cơ sở nguyện vọng cuối cùng của sinh viên.

Đối với các nguyện vọng gồm môn GDTC thông thường và môn GDTC đào tạo theo nhu cầu lấy theo nguyện vọng môn GDTC thông thường.

Đối với một số lớp GDTC còn chỉ tiêu;

  • Đối với lớp GDTC còn chỉ tiêu từ 1-6 : SV nộp đơn theo mẫu đính kèm
  • Đối với các lớp GDTC còn nhiều chỉ tiêu, sinh viên tiếp tục đăng ký bổ sung đến hết ngày 31/5/2018 (đăng ký theo link đã thông báo)

Lưu ý:

  • Sinh viên không nên đăng ký môn GDTC đã học tại học kỳ 2.2017-2018. 3 môn GDTC lựa chọn phải khác nhau.
  • Sinh viên đăng ký GDTC học phần 2 phải đã từng học học phần 1 (VD: Bóng rổ 2 thì SV đã học Bóng rổ 1)

Nơi nhận:

- Các lớp SV

- Các GVCN/CVHT

- Website (để thông báo);

- Lưu VP TTĐTTT, CLC & POHE

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS.Đàm Sơn Toại

 ============

Đơn đăng ký BS

Danh sách

 


Số lượt đọc: 2664 - Cập nhật lần cuối: 24/05/2018 08:44
BÀI ĐÃ ĐĂNG