Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 91/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN

 

Theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHKTQD ngày 06 tháng 06 năm 2018 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K58 đi thực tế môn học “Quản trị tác nghiệp dịch vụ đón tiếp 2” tại Đà Nẵng và Hội An từ ngày 12/06/2018 đến ngày 15/06/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Khách sạn K58 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 1.760.000 VNĐ/sinh viên.

Sinh viên Lê Bá Tuấn Anh tự chịu hoàn toàn chi phí cho chuyến đi

Đề nghị 28 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K58 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K58 QTKS;
  • Lưu TTĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

TS.Lương Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 983 - Cập nhật lần cuối: 11/06/2018 10:56
BÀI ĐÃ ĐĂNG