Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
Thời khóa biểu CT Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE học kỳ 1 năm học 2018 2019 khóa 57, 58, 59_cập nhật 26/9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

__________________________

Số: 958/ĐHKTQD-TTĐTTT

(V/v thông báo TKB học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp CTTT, CLC & POHE K56-K59)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

  Hà Nội , ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi : Các Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đăng ký

                   tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chương trình

                   Chất lượng cao và Chương trình POHE

                                                  

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 57, 58 và 59 Học kỳ 1 năm học 2018-2019, Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2018-2019 của các lớp. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu trong bản gửi kèm).

Đề nghị các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình) 01 tuần trước kỳ học (theo mẫu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Trung tâm đào tạo Tiên tiến,  Chất lượng cao và POHE trước ngày 31/7/2018 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan Phòng 105, Nhà 14, Điện thoại 0989138779, NB: 6005, Email: loandc_neu@yahoo.com).

 

 

 

Nơi nhận :

 - Ban GH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như trên;

- Lưu phòng TH, TTĐTTTT,CLC & POHE

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 ==================

Kế hoạch TKB

Thời khóa biểu (cập nhật 26/9)

 

 


Số lượt đọc: 10178 - Cập nhật lần cuối: 02/08/2018 08:46

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
29
1,000
14,999
308,756