Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

                          

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

Căn cứ thông báo số: 391/TB- ĐH KTQD ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời kế hoạch nộp học phí học kỳ 01 năm 2018 - 2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

1. Thời gian nộp học phí:

 Từ 8h00 ngày 29/08/2018  đến 16h00 ngày 17/09/2018.

2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

2.1. Phương thức nộp tiền mặt: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.

2.2. Phương thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11141216_Ngân hàng CLC  khóa 57_ Phạm Thanh Hằng).

3. Mức thu học phí:

TT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK 1 năm học 2018 -2019

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 57,58,59

5.550.000

 27.750.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 57

4.600.000

 23.000.000

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 58,59

5.550.000

 27.750.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 57,58,59.

3.700.000

 18.500.000

3

Chương trình POHE khóa 57,58,59.

3.900.000

 19.500.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 57,58,59

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

TS Đàm Sơn Toại

 

 

 

 


Số lượt đọc: 13493 - Cập nhật lần cuối: 30/08/2018 08:38
BÀI ĐÃ ĐĂNG