Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Quy trình tiếp nhận hồ sơ thực hành môn học Chương trình POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

Số:   137/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 08  tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ thực hành môn học Chương trình POHE

 

 

Kính gửi:      Lãnh đạo các Khoa, Viện có triển khai Chương trình POHE

                                    Lãnh đạo các Bộ môn có triển khai Chương trình POHE

                                   

Sau khi đã hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các thầy cô và các Bộ môn. Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE kính gửi đến các thầy cô các biểu mẫu hồ sơ về thực hành, thực tế môn học cho các lớp chuyên ngành thuộc Chương trình POHE.

Từ ngày 10/10/2018, Trung tâm sẽ tiếp nhận và thực hiện quy trình tổ chức các lớp thực hành môn học theo các biểu mẫu gửi kèm theo thông báo này. Bản mềm biểu mẫu sẽ được gửi tới Bộ môn thông qua email của Trưởng Bộ môn và được đăng trên website Trung tâm.

Vì vậy, Trung tâm kính đề nghị các thầy cô hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu nói trên để thuận lợi cho công tác tổ chức.

 Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu TTĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

TS LƯƠNG THU HÀ

 

 =====Biểu mẫu=====

File download

 

 

 


Số lượt đọc: 966 - Cập nhật lần cuối: 09/10/2018 08:14
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
25
1,258
10,059
359,431