Trang chủ » Sinh viên » Lịch thi
Lịch thi
Lịch thi kỳ 1 năm 2018-2019 của các học phần mở cho các lớp 57, 58, 59 và 60 (cập nhật 07/1)

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 1445/ ĐHKTQD-TTĐTTT

V/v công bố  lịch thi kỳ 1 năm học 2018-2019

CTTT, CLC, POHE K57, K58, K59 và K60

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

            

Kính gửi:

 - Các Khoa, Viện, Bộ môn
 - Các Đơn vị có liên quan

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 57, 58, 59 và 60;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành theo Quyết định số  1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/10/2017;

Nhà trường công bố lịch thi kỳ 1 năm 2018-2019 của các học phần mở cho các lớp 57, 58, 59 và 60. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

  1. Đề nghị thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập/GVCN và sinh viên được biết và tổ chức công tác thi theo đúng quy định, quy chế đã ban hành hành. (Các Khoa, Bộ môn tải Lịch thi trên mạng Trường theo địa chỉ: neu.edu.vnvào mục Thông báo hoặc vào www.aep.neu.edu.vn).
  2. Giảng viên ra đề thi và in sao đề thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD.
  3. Các học phần của Chương trình Tiên tiến nộp đề thi về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để Trung tâm chuyển đề gốc và in sao đề tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
  4. Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng A1-311, tòa nhà A1.
  5. Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày thi 03 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để giải quyết (gặp C.Loan, A1-307 tòa nhà A1).

Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lịch thi đề nghị gửi văn bản về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 26/10/2018 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan, phòng A1-307 tòa nhà A1, theo địa chỉ Email: loanht@neu.edu.vn; điện thoại 0989138779).

 

 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c)
- Như trên
- Phòng KT& ĐBCLGD, P.QTTB
- Lưu phòng TH, TTĐTTT, CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)   

                      

GS TS. Trần Thọ Đạt

Mẫu đơn

File download

 Lịch thi (cập nhật 07/1)

Lịch thi điều chỉnh (07.1)

 


Số lượt đọc: 10793 - Cập nhật lần cuối: 17/10/2018 14:04

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
101
1,245
30,115
556,554