Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình POHE khóa 59

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:     /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình POHE khóa 59

 

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra về điều kiện tiếng Anh của Chương trình Chất lượng cao và POHE, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình POHE khóa 59 vào ngày 04/11/2018 (Chủ nhật). (Địa điểm và danh sách thi sẽ được thông báo sau.)

Sinh viên sẽ thi đủ các kỹ năng của môn Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Use of English).

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình POHE khóa 59.

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh theo quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD nộp lại bản photo chứng chỉ ngoại ngữ kèm bàn gốc để đối chiếu trước ngày 31/10 cho thầy Vũ Anh (P.309 nhà A1 ĐH Đại học Kinh tế Quốc dân). Sinh viên nộp muộn sẽ phải tham dự kì thi theo quy định.

                           

                            

Nơi nhận:

- Các lớp POHE K59

- Các GVCN lớp

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE

                             

                          

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

TS Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1066 - Cập nhật lần cuối: 23/10/2018 10:05

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
77
1,378
22,355
524,447