Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB v/v triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học của sinh viên POHE chuyên ngành Quản trị lữ hành tại Hàn Quốc

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:147/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 23 tháng 10  năm 2018

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH TẠI HÀN QUỐC

 

Theo Quyết định số 906/QĐ-ĐHKTQD ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K58 đi thực tế môn học “Thiết kế chương trình du lịch 2” tại Hàn Quốc từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

Mỗi sinh viên của lớp POHE Lữ hành K58 sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 3.680.000 VNĐ/sinh viên.

Đề nghị 25 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K58 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K58 QTLH;
  • Lưu TTĐTTT.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

TS Lương Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 919 - Cập nhật lần cuối: 23/10/2018 15:17
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
30
477
23,464
528,111