CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Tiên tiến

Chương trình Tiên tiến được thực hiện theo Dự án quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Có ba chuyên ngành bao gồm Tài chính, Kế toán và Kinh doanh Quốc tế. Chương trình giảng dạy được mô phỏng theo trường Đại học Bang California, Long Beach, Hoa Kỳ. Các giảng viên trong chương trình này đến từ nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, bao gồm  NEU, CSULB và các trường đại học khác ở Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Về chương trình tiên tiến

2. Chuyên ngành Tài chính Tiên tiến

3. Chuyên ngành Kế toán tiên tiến

4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Tiên tiến

1

1. Các quyết định

1

2. Mapping môn học

.

3. Mẫu phiếu chấm Rubric

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN