SCHOOL OF ADVANCED EDUCATION PROGRAM

Admission

Thông tin tuyển sinh 2020

23/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2021 (K63)

22/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh viện đào tạo tiên tiến , clc, phân tích kinh doanh và POHE 2020 (K62)

22/ 12/2022

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

22/ 12/2022

Giới thiệu các chương trình tuyển sinh 2020

22/ 12/2022

Giới thiệu các chương trình tuyển sinh 2020

22/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh 2020

22/ 12/2022

TB hỗ trợ kỹ thuật đối với thí sinh thi CTTT, CLC 2021

22/ 12/2022

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2021 (K63)

22/ 12/2022