VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến,
Chất lượng cao năm 2023 (K65)

20/ 09/2023

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023 (K65)

24/ 08/2023

Thông tin tuyển sinh chương trình Tiên tiến, chất lượng cao năm 2022 K64

27/ 12/2022

Thông báo tuyển sinh 2021 (K63)

27/ 02/2023

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 (K62)

27/ 02/2023

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022

10/ 01/2023

Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

Kết quả tuyển sinh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2019

27/ 02/2023