UNDERGRADUATE PROGRAMS

Transfered Program

Chương trình được giảng dạy và học tập bằng cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các học phần được học tập và giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 30% số TC toàn khóa học. Chương trình Chất lượng cao được xây dựng trên cơ sở chuyển giao công nghệ đào tạo của Chương trình Tiên tiến và một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới.

Hiện nay, Chương trình Chất lượng cao có 10 chuyên ngành là Kiểm toán, Ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế và Kinh tế Phát triển.

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Các chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chuyên ngành kiểm toán chất lượng cao

Chương trình khác

UNDERGRADUATE PROGRAMS

ADVANCED PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

PROFESSION-ORIENTED HIGHER EDUCATION (POHE)

UNDERGRADUATE PROGRAMS

BUSINESS ANALYTICS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

TRANSFERED PROGRAM