UNDERGRADUATE PROGRAMS

Business Analytics Program

Chương trình áp dụng mô hình đào tạo theo Chương trình Tiên tiến; được giảng dạy bằng Tiếng Anh; chuyển giao theo công nghệ đào tạo gồm chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và hệ thống tài liệu, giáo trình của đại học California, San Bernardino, Hoa Kỳ (CSUSB), do ĐH KTQD cấp bằng. Sau 2 năm, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học và lấy bằng đại học của CSUSB. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của giảng viên nước ngoài.

Ngành Phân tích kinh doanh (Business Analytics – BA) nhằm đào tạo ra các cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng xử lý và phân tích hệ thống dữ liệu lớn để đưa ra các giải pháp tối ưu trong kinh doanh, cải tiến quy trình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Phân tích kinh doanh còn được trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng công nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH KINH DOANH

Phân tích Kinh doanh

PHÂN TÍCH KINH DOANH

Chương trình khác

UNDERGRADUATE PROGRAMS

ADVANCED PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

PROFESSION-ORIENTED HIGHER EDUCATION (POHE)

UNDERGRADUATE PROGRAMS

BUSINESS ANALYTICS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

TRANSFERED PROGRAM