UNDERGRADUATE PROGRAMS

EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAMS

The program is taught and studied in both Vietnamese and English, with the courses in English accounting for 30% of the total number of courses. The Excellent Program is built on the basis of technology transfer training from the Advanced Program and several prestigious universities worldwide.

The Excellent Program has been implemented at the National Economics University since 2010. Currently, the Excellent Program offers 15 majors, including Auditing, Banking, Investment, International Business, Business Administration, Marketing Management, Corporate Finance, Human Resource Management, International Economics, Development Economics, Digital Marketing, Information Technology, Logistics and Supply Chain Management, Public Relations, E-commerce, as well as Digital Transformation.

EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAMS

1. About Excellent programs

2. Chuyên ngành Kiểm toán Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kiểm toán vững, hiểu biết và có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, có tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp cao, có đầy đủ kỹ năng làm việc cần thiết (kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dẫn dắt) trong môi trường đa văn hoá, thành thạo tiếng Anh để làm việc chuyên môn về kiểm toán, có ý thức không ngừng học tập để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Cử nhân kiểm toán của Chương trình đào tạo Chất lượng cao có đầy đủ năng lực và kỹ năng tốt làm việc tại các công ty kiểm toán Việt Nam và nước ngoài.

Yêu cầu về tiếng Anh đối với cử nhân chương trình CLC Kiểm toán là thành thạo cả về nghe nói đọc viết, làm việc chuyên môn được bằng tiếng Anh, đạt mức TOEFL ITP 500 trở lên; trong khi đó ở chương trình đào tạo đại trà chỉ yêu cầu sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bằng B. Trình độ ngoại ngữ thành thạo sẽ giúp cử nhân Chương trình Kiểm toán CLC khả năng làm việc và cạnh tranh trong các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cũng như khả năng ra nước ngoài hành nghề kiểm toán và cạnh tranh được trong môi trường quốc tế.

Về kiến thức, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán không chỉ có sự am hiểu tốt các vấn đề chuyên môn hiện đại về kiểm toán và kế toán mà còn có hiểu biết về các qui định pháp lý có liên quan (như qui định về đạo đức nghề nghiệp, luật kiểm toán). Cử nhân Chương trình Kiểm toán CLC còn có tư duy logic và khả năng nhìn nhận hoạt động kiểm toán trong xu thế “động” của thực tiễn quản lý để từ đó có quan điểm vận động tích cực theo xu thế khách quan của thực tế cạnh tranh không ngừng gia tăng (cụ thể là hiểu biết về rủi ro và thực hiện kiểm toán theo cách tiếp cận định hướng theo rủi ro). Tư duy logic trong bối cảnh thực tế tiến triển không ngừng sẽ giúp cử nhân Kiểm toán CLC có khả năng thích nghi tốt và phát triển nghề nghiệp lâu dài trong môi trường hội nhập ở Việt Nam cũng như môi trường nước ngoài.

Về kỹ năng, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán có sự nhuần nhuyễn các kỹ năng cần thiết của nghề kiểm toán (khả năng chủ trì và làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp, thuyết trình, dẫn dắt, tác phong chuyên nghiệp, khả năng hội nhập trong môi trường đa văn hoá…) trong khi ở Chương trình đào tạo đại trà, các kỹ năng này đòi hỏi ở mức độ chung, cơ bản. Các kỹ năng này sẽ hữu ích và giúp cử nhân Kiểm toán CLC khả năng cạnh tranh tốt và phát huy kiến thức chuyên môn trong môi trường hội nhập quốc tế và đa văn hoá của nghề kiểm toán.

Về tin học, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán có khả năng thực hiện một số phần mềm kiểm toán đơn giản, thành thạo các phần mềm thuyết trình (PowerPoint), tổ chức và quản lý công việc (Mind Manager). Các nội dung này không đặt ra ở Chuẩn đầu ra của Chương trình đại trà.

3. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc

Về kiến thức: Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị chung (Quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty…) và quản trị điều hành (Quản trị tác nghiệp, quản trị hậu cần, quản trị dự án, quản trị chất lượng…) trong các loại hình doanh nghiệp vận hành trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và môi trường toàn cầu hóa.

Về kỹ năng: Thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình châu Âu, châu Mỹ, cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng quản trị điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; hay các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp… Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua kiến tập, thực tập tại tập đoàn đa quốc gia, tham gia CLB phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần doanh nhân.

Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong việc cập nhật các kiến thức, xu hướng quản trị mới, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh chất lượng cao có thể giữ vị trí là chuyên viên kinh doanh, chuyên viên kế hoạch, chuyên viên quản trị tác nghiệp, quản trị cung ứng… trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chc xã hội, hay tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh riêng cho bản thân; trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 4/6 và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Chương trình Chất lượng cao. Có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; nắm vững và đáp ứng được yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường và những đặc điểm của sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở trong nước và trên thị trường thế giới.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao có hiểu biết sâu sắc cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nhiệt tình trong công việc, có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước. Cử nhân tố nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chương trình Chất lượng cao được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở

4. Chuyên ngành Ngân hàng Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản về chính trị – kinh tế – xã hội và những kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; Có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động; Tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao; có ý thức học tập để nâng cao trình độ;

Kiến thức: Sinh viên được trang bị có kiến thức cơ bản và hiện đại về Tài chính – Ngân hàng – Tiền tệ; nắm vững các kiến thức về hoạt động quản lý ngân sách, quản lý tiền tệ, quản lý tài chính của doanh nghiệp, của ngân hàng, chứng khoán, tài chính và thanh toán quốc tế; nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Ngân hàng thương mại và thực hành một số nghiệp vụ cơ bản, về công ty chứng khoán và hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoản; có kiến thức tổng hợp về tài chính doanh nghiệp, thực hành tốt các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp; nắm vững kiến thức chung về tài chính công, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan.. tại các cấp quản lý tài chính Nhà nước; được trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.

Kỹ năng: có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Có khả năng trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế – xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm tốt

Về ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh TOEIC hoặc TOEFL 450 trở lên, có thể đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng Tiêng Anh một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.

Về kỹ năng tin học, có kiến thức tin học cơ bản, thành thạo kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet; sử dụng thành thạo các phần mêm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các cơ quan tài chính ở trung ương hoặc địa phương thuộc khu vực công hoặc khu vực tư, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức tài chính quốc tế. Đặc biệt, sinh viên có khả năng hòa nhập và thích ứng tốt với mọi môi trường nghề nghiệp.

5. Chuyên ngành Đầu tư Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế đầu tư được thực hiện nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng làm việc và nghiên cứu tốt hơn trong lĩnh vực đầu tư.

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư CTĐT Chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường. Cử nhân chuyên ngành Đầu tư có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sẵn sàng làm việc tốt trong mọi loại hình cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp.

Kiến thức: Đào tạo cử nhân Kinh tế đầu tư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế và quản lý đầu tư ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân; có kiến thức chuyên sâu về đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư.

Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao có chất lượng đầu ra tốt về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, tiếng Anh tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) và một số kỹ năng mềm khác

Tinh thần và thái độ làm việc:có khả năng làm việc theo nhóm, hoặc làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn. Trung thực thật thà và khiêm tốn.

Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên Chương trình Chất lượng cao được đào tạo và rèn luyện toàn diện nên luôn năng động, tự tin và sáng tạo, mạnh dạn trong việc tiếp cận các vấn đề mới, có tinh thần làm việc nghiêm túc, có đạo đức khoa học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết những ván đề thực tiễn tốt hơn, đồng thời có năng lực tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, sinh viên Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có khả năng cạnh tranh cao trong thị trường lao động việc làm so với sinh viên các lớp đại trà truyền thống, là do được trang bị kiến thức chuyên sâu và toàn diện hơn.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương và tại các doanh nghiệp như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Sở Kế hoạch và đầu tư, Vụ Đầu tư của các Bộ, Ban quản lý các dự án, các doanh nghiệp, các định chế tài chính…các trường Đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế.

6. Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế có tư duy kinh tế, quản lý; có bản lĩnh nghề nghiệp cao; có khả năng nắm bắt và vận dụng được các yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường, của hoạt động kinh doanh quốc tế. Thành thạo tiếng Anh và có kỹ năng nghiệp vụ thực hành tốt.

Về kiến thức: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế am hiểu các kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh quốc tế nói riêng, đặc biệt là các kiến thức nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, dịch vụ quốc tế. Nếu như các môn cơ bản và cơ sở góp phàn hình thành một tư duy kinh tế tổng thể và tạo ra tầm nhìn nhận thức khái quát về quản trị kinh doanh nói chung thì các môn học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế, từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nghien cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế cho đến việc đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh quốc tế.

Về kỹ năng: Đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về kinh doanh quốc tế. Kỹ năng thuần thục về xuất nhập khẩu, bán hàng nhập khẩu, xúc tiến xuất khẩu, quản trị trong các doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện.

Về tinh thần và thái độ làm việc: Đào tạo cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn. Trung thực thật thà và khiêm tốn

Vị trí làm việc:  Làm cán bộ phòng xuất nhập khẩu, phòng đối ngoại, cán bộ kinh doanh, bán hàng, marketing, tài chính và nhân sự cho các công ty đa và xuyên quốc gia, các công ty có vốn FDI.

 

– Làm việc cho các văn phòng phi chính phủ quốc tế, đại sứ quán hay các cán bộ ngoại thương, quan hệ quốc tế của các bộ, ban ngành trong nước như Bộ ngoại giao, công thương, bộ KH và ĐT…

– Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp: Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, môi trường kinh doanh quốc tế.

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế nếu đạt đủ điều kiện về Tiếng Anh và chuyên môn có thể được chuyển tiếp để lấy bằng đại học của Hoa Kỳ

7. Chuyên ngành Quản trị Marketing Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo ra những cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quát về quản trị toàn bộ hoạt động thuộc chức năng Marketing của một doanh nghiệp/tổ chức; phối hợp với các bộ phận chức năng khác (sản xuất, tài chính, nhân sự…) để đạt được mục tiêu của tổ chức. Sinh viên có thể làm tốt việc lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một chương trình nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng; Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp, cho từng dòng sản phẩm hay cho một thương hiệu, trên một thị trường; lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông – xây dựng thương hiệu; thiết kế và quản lý kênh phân phối; Lên kế hoạch marketing cho sản phẩm mới và Tổ chức thực hiện Internet marketing và CRM

Kỹ năng mềm: Sinh viên có các kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội; Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới hình ảnh, danh tiếng và thương hiệu một cách khoa học; Kỹ năng làm việc và tổ chức công việc theo nhóm.; và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Hiểu biết cách xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch marketing trong tỏ chức.

Kỹ năng ngoại ngữ: Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong giao tiếp và giải quyết công việc, có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; Soạn thảo các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc; Có khả năng giao tiếp khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ. Đọc và hiểu các tài liệu Tiếng Anh liên quan đến marketing, truyền thông, nghiên cứu thị trường…

Kỹ năng tin học: Có kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice: MS-Excel, MS-Word, MS-Project Manager; Mind Manager; PowerPoint; Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager); Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint; Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng. Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet (Internet Marketing) và Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo SPSS hoặc STATA

Nơi làm việc sau khi ra trường: Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Marketing/Kinh doanh/Nghiên cứu thị trường/Truyền thông/Thương hiệu/Chăm sóc khách hàng, xử lý khủng hoảng… tại các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Xúc tiến đầu tư tại các Sở, ban, ngành ở các Tỉnh hoặc cơ quan cấp Bộ; Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Quản lý Thị trường, Quản trị thông tin; Giảng viên giảng dạy marketing tại các trường học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo quản trị kinh doanh khác.

8. Chuyên ngành Quản trị nhân lực Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo của chương trình chất lượng cao Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Quản trị nhân lực được thực hiện nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc. Cụ thể như sau: Về kiến thức: Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu về Quản trị nhân lực, vận dụng một cách sáng tạo các hoạt động quản trị nhân lực, nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp. Về kỹ năng: Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phân tích và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; Xây dựng các quy chế tiền lương trong các cơ quan, doanh nghiệp; Có năng lực tổ chức, khảo sát, đánh giá các chế độ chính sách đối với người lao động; Tư vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp bao gồm cả các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động quốc tế và các doanh nghiệp Việt Nam cử lao động sang nước ngoài làm việc; Thiết kế, xây dựng đánh giá hiệu quả cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân lực; Xây dựng các chế độ chính sách nhằm thu hút nhân tài, động viên khuyến khích người lao động; Sử dụng thành thạo các phần mềm về quản trị nhân lực trong các cơ quan, doanh nghiệp. Về thái độ: Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, trung thực, tôn trọng và lắng nghe người lao động; năng động, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

9. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kinh tế quốc tế vững; có tư duy kinh tế, quản lý và có bản lĩnh nghề nghiệp cao; có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, dẫn dắt và làm việc theo nhóm để hoàn thành tốt công việc; thành thạo tiếng Anh để làm việc chuyên môn. Cử nhân kinh tế quốc tế của chương trình đào tạo chất lượng cao có đầy đủ năng lực và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế quốc tế, đặc biệt là nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ; phân tích cơ sở và lợi ích của các quan hệ kinh tế quốc tế và những chính sách định hướng cho quan hệ đó; nghiên cứu các hình thức và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến việc hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia. Nếu như các môn học cơ bản và cơ sở góp phần hình thành một tư duy kinh tế tổng thể và tạo ra tầm nhìn khái quát về kinh tế nói chung thì các môn học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, từ việc hiểu biết sự vận động và tương tác của nền kinh tế thế giới, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế cho đến việc phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề về kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế.

Về kỹ năng:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành kinh tế quốc tế thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế quốc tế; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và khái quát vấn đề; có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn.

Về tinh thần và thái độ làm việc:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế có trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

Chuẩn đầu ra của ngành

Chuẩn ngoại ngữ

Cử nhân tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế phải đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng cho sinh viên học theo CTTT, CLC & POHE như sau:

– Giao tiếp và đàm phán, tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh tế quốc tế bằng ngôn ngữ Tiếng Anh;

–  Sử dụng  tiếng Anh chuyên ngành trong kinh tế quốc tế như soạn thảo các thư tín, hiệp định, hợp đồng bằng tiếng Anh; kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giải thích và thuyết phục bằng tiếng Anh.

– Cụ thể các chuẩn cho từng tiêu thức như sau:

– Kiến thức ngôn ngữ:

+ Nắm được một khối lượng kiến thức đủ lớn về ngữ pháp và từ vựng có liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

+ Kiến thức ngôn ngữ được đo lường bằng các bài thi quốc tế chuẩn ở các cấp độ TOEIC, tối thiểu 600 điểm (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương) TOEFL, tối thiểu 500

– Kỹ năng ngôn ngữ

+ Có khả năng giao tiếp thành thạo và tự tin bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày;

+ Có khả năng sử dụng 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) một cách thành thạo và hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết công việc.

–  Thái độ, hành vi

+ Không ngừng học tập, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn bằng ngoại ngữ

+ Không ngừng rèn luyện trau dồi các kĩ năng ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công việc.

Chuẩn tin học

Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo theo Chương trình Chất lượng cao của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần đạt được những chuẩn đầu ra sau đây về Tin học:

– Kỹ năng thực hành

Mức đạt được: Thành thạonhững nội dung sau:

Kĩ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ bằng bộ phần mềm tin học văn phòng: MS-Excel, MS-Word và MS-Project Manager;

Kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và truyền thông trong môi trường mạng hoá sử dụng các dịch vụ Internet;

Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager);

Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint;

Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng.

+ Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin.

– Kiến thức Tin học

Mức chuẩn: Hiểu biết và biết cách vận dụng với các nội dung cụ thể như sau:

+ Kiến thức đại cương về Tin học

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về máy tính và mạng máy tính ứng dụng trong xử lý và truyền thông tin Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh.

+ Kiến thức ứng dụng Tin học trong Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin dựa trên máy tính hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý khác nhau trong các tổ chức kinh tế – xã hội.

Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ

Cử nhân tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế đạt chuẩn đầu ra đòi hỏi có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và nghiên túc chấp hành kỷ cương pháp luật của Nhà nước.

Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế, có hiểu biết về xã hội, văn hóa, các nhân tố chính trị và pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Sinh viên có khối kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế như nền kinh tế thế giới, kinh tế quốc tế, chính sách kinh tế đối ngoại, kinh tế ASEAN, đàm phán kinh tế quốc tế, chính sách quản lý công ty đa quốc gia. Kiến thức về văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường kinh tế và cạnh tranh của các quốc gia và các hiểu biết về tổ chức kinh tế quốc tế như Tổ chức thương mại thế giới, về các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các loại hình liên kết kinh tế khu vực và quốc tế đã thúc đẩy các luồng vốn đầu tư quốc tế, luồng tài chính quốc tế và thương mại quốc tế.

Sinh viên có tác phong làm việc chuẩn xác, nhanh chóng, có trách nhiệm và đạo đức xã hội và có ý thức cộng đồng tận tâm. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế chương trình chất lượng cao cần có tư duy độc lập, năng lực làm việc nhóm và khả năng sáng tạo.

10. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính được Viện xây dựng là sự kết hợp giữa phương thức đào tạo truyền thống và hiện đại, được lựa chọn các môn học phù hợp nhất từ chương trình đào tạo chuyên ngành TCDN hệ chính qui của trường ĐH KTQD và chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính của Đại học Tổng hợp California Long Beach Hoa kỳ, cùng một số môn học mới được biên soạn dựa theo các môn học từ chương trình cao học Ngành Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học KTQD. Sự kết hợp này sẽ giúp sinh viên khắc phục những hạn chế về kỹ năng giao tiếp và thuyết trình so với sinh viên chính quy truyền thống, đồng thời việc học tập và nghiên cứu các môn học trong chương trình bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên nhanh chóng cập nhật những kiến thức chuyên môn hiện đại, được tiếp xúc và luyện tập ngoại ngữ liên tục, có đủ kỹ năng mềm và tiếng Anh tốt, dễ dàng hội nhập với các môi trường văn hoá khác nhau.

Mục tiêu đào tạo chất lượng cao (CLC)

– Về đạo đức, ý thức: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính CLC có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội. Có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động; Tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao; có ý thức học tập để nâng cao trình độ;

– Về chuyên môn: hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính trị – kinh tế – xã hội và những kiến thức chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực Tài chính. Cử nhân chuyên ngành Tài chính CLC có khả năng: (i) Lập, phân tích tài chính doanh nghiệp, ra các quyết định về tài chính doanh nghiệp: lập dự toán vốn đầu tư, định giá doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; (ii) Phân tích tài chính trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, lập và quản lý danh mục đầu tư; (iii) Áp dụng kiến thức tài chính trong phân tích tài chính và thẩm định tài chính khách hàng, quản lý tín dụng; (iv) Áp dụng các kiến thức về tài chính quốc tế, tài chính công, chứng khoán phái sinh; (v) Hiểu và áp dụng các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ thống tài chính, chính sách tiền tệ vào công việc thực tế.

– Về kỹ năng: có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng để soạn thảo văn bản, thuyết trình, xử lý số liệu cơ bản. Sinh viên được trang bị các kỹ năng tư duy và tổ chức công việc, làm việc nhóm.

Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao

Kiến thức: Sinh viên được trang bị kiến thức hiện đại trong lĩnh vực Tài chính: Hiểu và vận dụng các kiến thức về quản lý ngân sách, quản lý tiền tệ, quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán; thực hành tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp; thực hành các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến quản lý thuế, ngân sách… tại các cấp quản lý tài chính Nhà nước; được trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế, các định chế tài chính, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.

Kỹ năng: có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Có khả năng trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế – xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm tốt.

Về ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương), có thể đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.

Về kỹ năng tin học, có kiến thức tin học cơ bản, thành thạo kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office: MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dùng phục vụ nghiên cứu như SPSS, Eview.

11. Chuyên ngành Kinh tế phát triển Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế Phát triển có năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

– Về chuyên môn: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức rộng, đồng bộ về lĩnh vực kinh tế; đặc biệt, nắm chắc các các nguyên lý phát triển kinh tế, bao gồm: nội hàm của phát triển và phát triển bền vững kinh tế, xu hướng phát triển nền kinh tế, các yếu tố chi phối, vận động chủ yếu trong các nền kinh tế đang phát triển và giải pháp chính sách thực hiện quá trình phát triển kinh tế. Các cử nhân kinh tế phát triển có khả năng: (i) Phân tích, đánh giá, dự báo và định hướng sự phát triển kinh tế – xã hội; (ii) Hoạch định chính sách phát triển triển kinh tế – xã hội (bao gồm chính sách định hướng và chính sách điều tiết vĩ mô); (iii) Quản lý các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; (iv) Tổ chức và tư vấn tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp: quốc gia, ngành, lĩnh vực, các vùng, các địa phương (tỉnh, huyện, xã), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Về đạo đức: Đào tạo cử nhân kinh tế: (i) Có phẩm chất đạo đức tốt,  trung thành với lợi ích của tổ quốc, gần gũi với nhân dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân; (ii) Yêu ngành nghề,  nhiệt tình và sáng tạo trong công việc, say mê gắn bó với nghề nghiệp; (iii) Trong sáng trong cuộc sống và có kỷ luật lao động tốt.

– Về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong mọi điều kiện.

– Về năng lực ngoại ngữ, tin học: có đủ năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công việc 

12. Chuyên ngành Marketing số Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học Digital Marketing có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh; có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Marketing trong môi trường truyền thống và môi trường số; tư duy độc lập; có năng lực tự học tập nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cử nhân Digital Marketing có năng lực phối hợp làm việc nhóm và độc lập; kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; thành thạo phân tích và tổng hợp các nội dung chuyên môn; vận dụng kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong Digital Marketing; đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công việc chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo.

Cử nhân Digital Marketing có tinh thần cầu thị, chủ động, sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Digital Marketing có thể làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đa dạng lĩnh vực ngành nghề và quy mô; tại cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động truyền thông và kinh doanh trong môi trường Số; tại cơ sở nghiên cứu và trường đại học.

13. Chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Chất lượng cao

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, chương trình Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; hiểu biết cơ bản về kinh tế, quản lý, công nghệ thông tin chuyên sâu về chuyển đổi số, kiến trúc và tái cấu trúc doanh nghiệp. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực đánh giá những tác động thay đổi của công nghệ tới khả năng chuyển đổi số của tổ chức, giữ vị trí quan trọng liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Cung cấp các tri thức thực hiện chuyển đổi số như phương pháp đổi mới sáng tạo, lãnh đạo số, khởi nghiệp cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp kỹ năng thực hành các công cụ chuyển đổi số trong Kinh tế số

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kiểm toán vững, hiểu biết và có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, có tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp cao, có đầy đủ kỹ năng làm việc cần thiết (kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dẫn dắt) trong môi trường đa văn hoá, thành thạo tiếng Anh để làm việc chuyên môn về kiểm toán, có ý thức không ngừng học tập để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Cử nhân kiểm toán của Chương trình đào tạo Chất lượng cao có đầy đủ năng lực và kỹ năng tốt làm việc tại các công ty kiểm toán Việt Nam và nước ngoài.

Yêu cầu về tiếng Anh đối với cử nhân chương trình CLC Kiểm toán là thành thạo cả về nghe nói đọc viết, làm việc chuyên môn được bằng tiếng Anh, đạt mức TOEFL ITP 500 trở lên; trong khi đó ở chương trình đào tạo đại trà chỉ yêu cầu sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bằng B. Trình độ ngoại ngữ thành thạo sẽ giúp cử nhân Chương trình Kiểm toán CLC khả năng làm việc và cạnh tranh trong các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cũng như khả năng ra nước ngoài hành nghề kiểm toán và cạnh tranh được trong môi trường quốc tế.

Về kiến thức, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán không chỉ có sự am hiểu tốt các vấn đề chuyên môn hiện đại về kiểm toán và kế toán mà còn có hiểu biết về các qui định pháp lý có liên quan (như qui định về đạo đức nghề nghiệp, luật kiểm toán). Cử nhân Chương trình Kiểm toán CLC còn có tư duy logic và khả năng nhìn nhận hoạt động kiểm toán trong xu thế “động” của thực tiễn quản lý để từ đó có quan điểm vận động tích cực theo xu thế khách quan của thực tế cạnh tranh không ngừng gia tăng (cụ thể là hiểu biết về rủi ro và thực hiện kiểm toán theo cách tiếp cận định hướng theo rủi ro). Tư duy logic trong bối cảnh thực tế tiến triển không ngừng sẽ giúp cử nhân Kiểm toán CLC có khả năng thích nghi tốt và phát triển nghề nghiệp lâu dài trong môi trường hội nhập ở Việt Nam cũng như môi trường nước ngoài.

Về kỹ năng, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán có sự nhuần nhuyễn các kỹ năng cần thiết của nghề kiểm toán (khả năng chủ trì và làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp, thuyết trình, dẫn dắt, tác phong chuyên nghiệp, khả năng hội nhập trong môi trường đa văn hoá…) trong khi ở Chương trình đào tạo đại trà, các kỹ năng này đòi hỏi ở mức độ chung, cơ bản. Các kỹ năng này sẽ hữu ích và giúp cử nhân Kiểm toán CLC khả năng cạnh tranh tốt và phát huy kiến thức chuyên môn trong môi trường hội nhập quốc tế và đa văn hoá của nghề kiểm toán.

Về tin học, cử nhân Chương trình CLC Kiểm toán có khả năng thực hiện một số phần mềm kiểm toán đơn giản, thành thạo các phần mềm thuyết trình (PowerPoint), tổ chức và quản lý công việc (Mind Manager). Các nội dung này không đặt ra ở Chuẩn đầu ra của Chương trình đại trà.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc

Về kiến thức: Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị chung (Quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty…) và quản trị điều hành (Quản trị tác nghiệp, quản trị hậu cần, quản trị dự án, quản trị chất lượng…) trong các loại hình doanh nghiệp vận hành trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và môi trường toàn cầu hóa.

Về kỹ năng: Thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình châu Âu, châu Mỹ, cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng quản trị điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; hay các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp… Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua kiến tập, thực tập tại tập đoàn đa quốc gia, tham gia CLB phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần doanh nhân.

Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong việc cập nhật các kiến thức, xu hướng quản trị mới, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh chất lượng cao có thể giữ vị trí là chuyên viên kinh doanh, chuyên viên kế hoạch, chuyên viên quản trị tác nghiệp, quản trị cung ứng… trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chc xã hội, hay tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh riêng cho bản thân; trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 4/6 và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Chương trình Chất lượng cao. Có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; nắm vững và đáp ứng được yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường và những đặc điểm của sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở trong nước và trên thị trường thế giới.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao có hiểu biết sâu sắc cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Chương trình Chất lượng cao của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nhiệt tình trong công việc, có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước. Cử nhân tố nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Chương trình Chất lượng cao được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản về chính trị – kinh tế – xã hội và những kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; Có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động; Tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao; có ý thức học tập để nâng cao trình độ;

Kiến thức: Sinh viên được trang bị có kiến thức cơ bản và hiện đại về Tài chính – Ngân hàng – Tiền tệ; nắm vững các kiến thức về hoạt động quản lý ngân sách, quản lý tiền tệ, quản lý tài chính của doanh nghiệp, của ngân hàng, chứng khoán, tài chính và thanh toán quốc tế; nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Ngân hàng thương mại và thực hành một số nghiệp vụ cơ bản, về công ty chứng khoán và hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoản; có kiến thức tổng hợp về tài chính doanh nghiệp, thực hành tốt các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp; nắm vững kiến thức chung về tài chính công, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan.. tại các cấp quản lý tài chính Nhà nước; được trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.

Kỹ năng: có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Có khả năng trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế – xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm tốt

Về ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh TOEIC hoặc TOEFL 450 trở lên, có thể đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng Tiêng Anh một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.

Về kỹ năng tin học, có kiến thức tin học cơ bản, thành thạo kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet; sử dụng thành thạo các phần mêm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các cơ quan tài chính ở trung ương hoặc địa phương thuộc khu vực công hoặc khu vực tư, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức tài chính quốc tế. Đặc biệt, sinh viên có khả năng hòa nhập và thích ứng tốt với mọi môi trường nghề nghiệp.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế đầu tư được thực hiện nhằm cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng làm việc và nghiên cứu tốt hơn trong lĩnh vực đầu tư.

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư CTĐT Chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường. Cử nhân chuyên ngành Đầu tư có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sẵn sàng làm việc tốt trong mọi loại hình cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp.

Kiến thức: Đào tạo cử nhân Kinh tế đầu tư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế và quản lý đầu tư ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân; có kiến thức chuyên sâu về đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư.

Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao có chất lượng đầu ra tốt về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, tiếng Anh tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) và một số kỹ năng mềm khác

Tinh thần và thái độ làm việc:có khả năng làm việc theo nhóm, hoặc làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn. Trung thực thật thà và khiêm tốn.

Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên Chương trình Chất lượng cao được đào tạo và rèn luyện toàn diện nên luôn năng động, tự tin và sáng tạo, mạnh dạn trong việc tiếp cận các vấn đề mới, có tinh thần làm việc nghiêm túc, có đạo đức khoa học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết những ván đề thực tiễn tốt hơn, đồng thời có năng lực tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, sinh viên Chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có khả năng cạnh tranh cao trong thị trường lao động việc làm so với sinh viên các lớp đại trà truyền thống, là do được trang bị kiến thức chuyên sâu và toàn diện hơn.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương và tại các doanh nghiệp như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Sở Kế hoạch và đầu tư, Vụ Đầu tư của các Bộ, Ban quản lý các dự án, các doanh nghiệp, các định chế tài chính…các trường Đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế có tư duy kinh tế, quản lý; có bản lĩnh nghề nghiệp cao; có khả năng nắm bắt và vận dụng được các yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường, của hoạt động kinh doanh quốc tế. Thành thạo tiếng Anh và có kỹ năng nghiệp vụ thực hành tốt.

Về kiến thức: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế am hiểu các kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh quốc tế nói riêng, đặc biệt là các kiến thức nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, dịch vụ quốc tế. Nếu như các môn cơ bản và cơ sở góp phàn hình thành một tư duy kinh tế tổng thể và tạo ra tầm nhìn nhận thức khái quát về quản trị kinh doanh nói chung thì các môn học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế, từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nghien cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế cho đến việc đàm phán ký kết hợp đồng, thực hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh quốc tế.

Về kỹ năng: Đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về kinh doanh quốc tế. Kỹ năng thuần thục về xuất nhập khẩu, bán hàng nhập khẩu, xúc tiến xuất khẩu, quản trị trong các doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện.

Về tinh thần và thái độ làm việc: Đào tạo cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn. Trung thực thật thà và khiêm tốn

Vị trí làm việc:  Làm cán bộ phòng xuất nhập khẩu, phòng đối ngoại, cán bộ kinh doanh, bán hàng, marketing, tài chính và nhân sự cho các công ty đa và xuyên quốc gia, các công ty có vốn FDI.

 

– Làm việc cho các văn phòng phi chính phủ quốc tế, đại sứ quán hay các cán bộ ngoại thương, quan hệ quốc tế của các bộ, ban ngành trong nước như Bộ ngoại giao, công thương, bộ KH và ĐT…

– Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp: Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, môi trường kinh doanh quốc tế.

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế nếu đạt đủ điều kiện về Tiếng Anh và chuyên môn có thể được chuyển tiếp để lấy bằng đại học của Hoa Kỳ

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo ra những cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức tổng quát về quản trị toàn bộ hoạt động thuộc chức năng Marketing của một doanh nghiệp/tổ chức; phối hợp với các bộ phận chức năng khác (sản xuất, tài chính, nhân sự…) để đạt được mục tiêu của tổ chức. Sinh viên có thể làm tốt việc lên kế hoạch và tổ chức thực hiện một chương trình nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng; Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp, cho từng dòng sản phẩm hay cho một thương hiệu, trên một thị trường; lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông – xây dựng thương hiệu; thiết kế và quản lý kênh phân phối; Lên kế hoạch marketing cho sản phẩm mới và Tổ chức thực hiện Internet marketing và CRM

Kỹ năng mềm: Sinh viên có các kỹ năng làm việc độc lập: Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội; Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tới hình ảnh, danh tiếng và thương hiệu một cách khoa học; Kỹ năng làm việc và tổ chức công việc theo nhóm.; và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Hiểu biết cách xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch marketing trong tỏ chức.

Kỹ năng ngoại ngữ: Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong giao tiếp và giải quyết công việc, có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; Soạn thảo các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc; Có khả năng giao tiếp khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ. Đọc và hiểu các tài liệu Tiếng Anh liên quan đến marketing, truyền thông, nghiên cứu thị trường…

Kỹ năng tin học: Có kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice: MS-Excel, MS-Word, MS-Project Manager; Mind Manager; PowerPoint; Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager); Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint; Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng. Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet (Internet Marketing) và Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo SPSS hoặc STATA

Nơi làm việc sau khi ra trường: Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Marketing/Kinh doanh/Nghiên cứu thị trường/Truyền thông/Thương hiệu/Chăm sóc khách hàng, xử lý khủng hoảng… tại các cơ quan, doanh nghiệp; Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Xúc tiến đầu tư tại các Sở, ban, ngành ở các Tỉnh hoặc cơ quan cấp Bộ; Cán bộ, nhân viên thuộc Bộ phận Quản lý Thị trường, Quản trị thông tin; Giảng viên giảng dạy marketing tại các trường học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo quản trị kinh doanh khác.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo của chương trình chất lượng cao Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Quản trị nhân lực được thực hiện nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc. Cụ thể như sau: Về kiến thức: Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu về Quản trị nhân lực, vận dụng một cách sáng tạo các hoạt động quản trị nhân lực, nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp. Về kỹ năng: Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phân tích và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; Xây dựng các quy chế tiền lương trong các cơ quan, doanh nghiệp; Có năng lực tổ chức, khảo sát, đánh giá các chế độ chính sách đối với người lao động; Tư vấn cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp bao gồm cả các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động quốc tế và các doanh nghiệp Việt Nam cử lao động sang nước ngoài làm việc; Thiết kế, xây dựng đánh giá hiệu quả cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân lực; Xây dựng các chế độ chính sách nhằm thu hút nhân tài, động viên khuyến khích người lao động; Sử dụng thành thạo các phần mềm về quản trị nhân lực trong các cơ quan, doanh nghiệp. Về thái độ: Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước; có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, trung thực, tôn trọng và lắng nghe người lao động; năng động, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kinh tế quốc tế vững; có tư duy kinh tế, quản lý và có bản lĩnh nghề nghiệp cao; có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, dẫn dắt và làm việc theo nhóm để hoàn thành tốt công việc; thành thạo tiếng Anh để làm việc chuyên môn. Cử nhân kinh tế quốc tế của chương trình đào tạo chất lượng cao có đầy đủ năng lực và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế quốc tế, đặc biệt là nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ; phân tích cơ sở và lợi ích của các quan hệ kinh tế quốc tế và những chính sách định hướng cho quan hệ đó; nghiên cứu các hình thức và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến việc hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia. Nếu như các môn học cơ bản và cơ sở góp phần hình thành một tư duy kinh tế tổng thể và tạo ra tầm nhìn khái quát về kinh tế nói chung thì các môn học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, từ việc hiểu biết sự vận động và tương tác của nền kinh tế thế giới, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế cho đến việc phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề về kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế.

Về kỹ năng:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành kinh tế quốc tế thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế quốc tế; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và khái quát vấn đề; có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục để giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn.

Về tinh thần và thái độ làm việc:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế có trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

Chuẩn đầu ra của ngành

Chuẩn ngoại ngữ

Cử nhân tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế phải đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng cho sinh viên học theo CTTT, CLC & POHE như sau:

– Giao tiếp và đàm phán, tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh tế quốc tế bằng ngôn ngữ Tiếng Anh;

–  Sử dụng  tiếng Anh chuyên ngành trong kinh tế quốc tế như soạn thảo các thư tín, hiệp định, hợp đồng bằng tiếng Anh; kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giải thích và thuyết phục bằng tiếng Anh.

– Cụ thể các chuẩn cho từng tiêu thức như sau:

– Kiến thức ngôn ngữ:

+ Nắm được một khối lượng kiến thức đủ lớn về ngữ pháp và từ vựng có liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

+ Kiến thức ngôn ngữ được đo lường bằng các bài thi quốc tế chuẩn ở các cấp độ TOEIC, tối thiểu 600 điểm (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương) TOEFL, tối thiểu 500

– Kỹ năng ngôn ngữ

+ Có khả năng giao tiếp thành thạo và tự tin bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày;

+ Có khả năng sử dụng 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) một cách thành thạo và hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết công việc.

–  Thái độ, hành vi

+ Không ngừng học tập, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn bằng ngoại ngữ

+ Không ngừng rèn luyện trau dồi các kĩ năng ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công việc.

Chuẩn tin học

Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo theo Chương trình Chất lượng cao của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần đạt được những chuẩn đầu ra sau đây về Tin học:

– Kỹ năng thực hành

Mức đạt được: Thành thạonhững nội dung sau:

Kĩ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ bằng bộ phần mềm tin học văn phòng: MS-Excel, MS-Word và MS-Project Manager;

Kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và truyền thông trong môi trường mạng hoá sử dụng các dịch vụ Internet;

Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager);

Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint;

Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng.

+ Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin.

– Kiến thức Tin học

Mức chuẩn: Hiểu biết và biết cách vận dụng với các nội dung cụ thể như sau:

+ Kiến thức đại cương về Tin học

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về máy tính và mạng máy tính ứng dụng trong xử lý và truyền thông tin Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh.

+ Kiến thức ứng dụng Tin học trong Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin dựa trên máy tính hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý khác nhau trong các tổ chức kinh tế – xã hội.

Chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ

Cử nhân tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế quốc tế đạt chuẩn đầu ra đòi hỏi có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và nghiên túc chấp hành kỷ cương pháp luật của Nhà nước.

Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế, có hiểu biết về xã hội, văn hóa, các nhân tố chính trị và pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Sinh viên có khối kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế như nền kinh tế thế giới, kinh tế quốc tế, chính sách kinh tế đối ngoại, kinh tế ASEAN, đàm phán kinh tế quốc tế, chính sách quản lý công ty đa quốc gia. Kiến thức về văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường kinh tế và cạnh tranh của các quốc gia và các hiểu biết về tổ chức kinh tế quốc tế như Tổ chức thương mại thế giới, về các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các loại hình liên kết kinh tế khu vực và quốc tế đã thúc đẩy các luồng vốn đầu tư quốc tế, luồng tài chính quốc tế và thương mại quốc tế.

Sinh viên có tác phong làm việc chuẩn xác, nhanh chóng, có trách nhiệm và đạo đức xã hội và có ý thức cộng đồng tận tâm. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quốc tế chương trình chất lượng cao cần có tư duy độc lập, năng lực làm việc nhóm và khả năng sáng tạo.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính được Viện xây dựng là sự kết hợp giữa phương thức đào tạo truyền thống và hiện đại, được lựa chọn các môn học phù hợp nhất từ chương trình đào tạo chuyên ngành TCDN hệ chính qui của trường ĐH KTQD và chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính của Đại học Tổng hợp California Long Beach Hoa kỳ, cùng một số môn học mới được biên soạn dựa theo các môn học từ chương trình cao học Ngành Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học KTQD. Sự kết hợp này sẽ giúp sinh viên khắc phục những hạn chế về kỹ năng giao tiếp và thuyết trình so với sinh viên chính quy truyền thống, đồng thời việc học tập và nghiên cứu các môn học trong chương trình bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên nhanh chóng cập nhật những kiến thức chuyên môn hiện đại, được tiếp xúc và luyện tập ngoại ngữ liên tục, có đủ kỹ năng mềm và tiếng Anh tốt, dễ dàng hội nhập với các môi trường văn hoá khác nhau.

Mục tiêu đào tạo chất lượng cao (CLC)

– Về đạo đức, ý thức: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính CLC có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội. Có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động; Tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao; có ý thức học tập để nâng cao trình độ;

– Về chuyên môn: hiểu rõ các kiến thức cơ bản về chính trị – kinh tế – xã hội và những kiến thức chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực Tài chính. Cử nhân chuyên ngành Tài chính CLC có khả năng: (i) Lập, phân tích tài chính doanh nghiệp, ra các quyết định về tài chính doanh nghiệp: lập dự toán vốn đầu tư, định giá doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; (ii) Phân tích tài chính trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, lập và quản lý danh mục đầu tư; (iii) Áp dụng kiến thức tài chính trong phân tích tài chính và thẩm định tài chính khách hàng, quản lý tín dụng; (iv) Áp dụng các kiến thức về tài chính quốc tế, tài chính công, chứng khoán phái sinh; (v) Hiểu và áp dụng các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ thống tài chính, chính sách tiền tệ vào công việc thực tế.

– Về kỹ năng: có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng để soạn thảo văn bản, thuyết trình, xử lý số liệu cơ bản. Sinh viên được trang bị các kỹ năng tư duy và tổ chức công việc, làm việc nhóm.

Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao

Kiến thức: Sinh viên được trang bị kiến thức hiện đại trong lĩnh vực Tài chính: Hiểu và vận dụng các kiến thức về quản lý ngân sách, quản lý tiền tệ, quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán; thực hành tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp; thực hành các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến quản lý thuế, ngân sách… tại các cấp quản lý tài chính Nhà nước; được trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động tài chính quốc tế, các định chế tài chính, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.

Kỹ năng: có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế; Có khả năng trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế – xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm tốt.

Về ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương), có thể đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.

Về kỹ năng tin học, có kiến thức tin học cơ bản, thành thạo kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office: MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dùng phục vụ nghiên cứu như SPSS, Eview.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế Phát triển có năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

– Về chuyên môn: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức rộng, đồng bộ về lĩnh vực kinh tế; đặc biệt, nắm chắc các các nguyên lý phát triển kinh tế, bao gồm: nội hàm của phát triển và phát triển bền vững kinh tế, xu hướng phát triển nền kinh tế, các yếu tố chi phối, vận động chủ yếu trong các nền kinh tế đang phát triển và giải pháp chính sách thực hiện quá trình phát triển kinh tế. Các cử nhân kinh tế phát triển có khả năng: (i) Phân tích, đánh giá, dự báo và định hướng sự phát triển kinh tế – xã hội; (ii) Hoạch định chính sách phát triển triển kinh tế – xã hội (bao gồm chính sách định hướng và chính sách điều tiết vĩ mô); (iii) Quản lý các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; (iv) Tổ chức và tư vấn tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp: quốc gia, ngành, lĩnh vực, các vùng, các địa phương (tỉnh, huyện, xã), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Về đạo đức: Đào tạo cử nhân kinh tế: (i) Có phẩm chất đạo đức tốt,  trung thành với lợi ích của tổ quốc, gần gũi với nhân dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân; (ii) Yêu ngành nghề,  nhiệt tình và sáng tạo trong công việc, say mê gắn bó với nghề nghiệp; (iii) Trong sáng trong cuộc sống và có kỷ luật lao động tốt.

– Về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong mọi điều kiện.

– Về năng lực ngoại ngữ, tin học: có đủ năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công việc 

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học Digital Marketing có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh; có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Marketing trong môi trường truyền thống và môi trường số; tư duy độc lập; có năng lực tự học tập nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cử nhân Digital Marketing có năng lực phối hợp làm việc nhóm và độc lập; kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; thành thạo phân tích và tổng hợp các nội dung chuyên môn; vận dụng kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong Digital Marketing; đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công việc chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo.

Cử nhân Digital Marketing có tinh thần cầu thị, chủ động, sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Digital Marketing có thể làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đa dạng lĩnh vực ngành nghề và quy mô; tại cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động truyền thông và kinh doanh trong môi trường Số; tại cơ sở nghiên cứu và trường đại học.

 • Giới thiệu chung
 • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, chương trình Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; hiểu biết cơ bản về kinh tế, quản lý, công nghệ thông tin chuyên sâu về chuyển đổi số, kiến trúc và tái cấu trúc doanh nghiệp. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực đánh giá những tác động thay đổi của công nghệ tới khả năng chuyển đổi số của tổ chức, giữ vị trí quan trọng liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Cung cấp các tri thức thực hiện chuyển đổi số như phương pháp đổi mới sáng tạo, lãnh đạo số, khởi nghiệp cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp kỹ năng thực hành các công cụ chuyển đổi số trong Kinh tế số

Chương trình khác

UNDERGRADUATE PROGRAMS

ADVANCED PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAMS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

PROFESSION-ORIENTED HIGHER EDUCATION (POHE)

UNDERGRADUATE PROGRAMS

BUSINESS ANALYTICS

UNDERGRADUATE PROGRAMS

TRANSFERED PROGRAM