CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Phân tích Kinh doanh

Chương trình áp dụng mô hình đào tạo theo Chương trình Tiên tiến; được giảng dạy bằng Tiếng Anh; chuyển giao theo công nghệ đào tạo gồm chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và hệ thống tài liệu, giáo trình của đại học California, San Bernardino, Hoa Kỳ (CSUSB), do ĐH KTQD cấp bằng. Sau 2 năm, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học và lấy bằng đại học của CSUSB. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của giảng viên nước ngoài.

Ngành Phân tích kinh doanh (Business Analytics – BA) nhằm đào tạo ra các cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng xử lý và phân tích hệ thống dữ liệu lớn để đưa ra các giải pháp tối ưu trong kinh doanh, cải tiến quy trình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Phân tích kinh doanh còn được trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng công nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH KINH DOANH

Phân tích Kinh doanh

PHÂN TÍCH KINH DOANH

  • Giới thiệu về chương trình Phân tích kinh doanh
  • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bậc cử nhân, chương trình Phân tích kinh doanh được xây dựng nhằm đào tạo ra các nhà phân tích dữ liệu được trang bị kiến thức về các phương pháp, công cụ để thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ, chiết xuất, quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu nhằm đáp ứng được các nhu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế; được trang bị các kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong một tổ chức, doanh nghiệp để từ đó thiết kế, xây dựng và triển khai được các dự án một cách mạch lại, có hiệu quả và đáp ứng được kỳ vọng của các bên hữu quan. Sinh viên được cung cấp cơ hội để xem xét bản chất và vai trò của lãnh đạo, khám phá các thách thức chính mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hoá. Đồng thời, sinh viên được trang bị kiến thức để nắm bắt, phân tích  được tầm ảnh hưởng của những vẫn đề như nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức.

  • Giới thiệu về chương trình Phân tích kinh doanh
  • Khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bậc cử nhân, chương trình Phân tích kinh doanh được xây dựng nhằm đào tạo ra các nhà phân tích dữ liệu được trang bị kiến thức về các phương pháp, công cụ để thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ, chiết xuất, quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu nhằm đáp ứng được các nhu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế; được trang bị các kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong một tổ chức, doanh nghiệp để từ đó thiết kế, xây dựng và triển khai được các dự án một cách mạch lại, có hiệu quả và đáp ứng được kỳ vọng của các bên hữu quan. Sinh viên được cung cấp cơ hội để xem xét bản chất và vai trò của lãnh đạo, khám phá các thách thức chính mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hoá. Đồng thời, sinh viên được trang bị kiến thức để nắm bắt, phân tích  được tầm ảnh hưởng của những vẫn đề như nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức.

Chương trình khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIÊN TIẾN

CHƯƠNG TRÌNH

CHẤT LƯỢNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH

POHE

CHƯƠNG TRÌNH

PHÂN TÍCH KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH

CHUYỂN TIẾP SINH VIÊN