2

3

3

4

1

1. Các quyết định

1

2. Mapping môn học

.

3. Mẫu phiếu chấm Rubric