2

z

Quyết định

KIỂM ĐỊNH AEP

1. Các quyết định liên quan đến kiểm định

Kế hoạch

  • Kế hoạch triển khai đánh giá Rubrics học kì 2 năm học 2023 - 2024
  • Kế hoạch triển khai đánh giá Rubrics học kì 2 năm học 2023 - 2024

1

1. Các quyết định

1

2. Mapping môn học

.

3. Mẫu phiếu chấm Rubric