----------

1

2

1. Mẫu phiếu Rubric

  • Mẫu phiếu
  • Danh mục Rubric đánh giá năng lực người học
  • Đề thi mẫu có CLO

2. Mẫu syllabus môn học

  • Tài liệu syllabus
  • Mẫu phiếu
  • Danh mục Rubric đánh giá năng lực người học
  • Đề thi mẫu có CLO
  • Tài liệu syllabus

1

1. Các quyết định

1

2. Mapping môn học

.

3. Mẫu phiếu chấm Rubric